Buổi cơm tối thân mật nhân dịp các bạn CPL
về tham dự Đại Hội Thế Giới CHSCPL, Nam California
, U.S.A.
Nhà hàng Như Ư 8 món - 07/17/08
Đứng: Tuân, Thập, Đào, Sượi, Nhă
Ngồi: Hà, Nhạn, Thái Vân, Bạch Tuyết, Thanh Thủy
Chị Hà ơi, các "đại gia" của chị nè!